Extra ondersteuning

Leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning krijgen deze rechtstreeks van de scholen. Iedere vo-school heeft eigen ambulant ondersteuners; er wordt hierover altijd afgestemd met ouders. Zie hier een artikel over ontwikkelingen op onze scholen.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan de school besluiten vanuit zijn professionele verantwoordelijkheid, een ontwikkelingsperspectief op te stellen, gericht op het uitstroomniveau van de leerling. Als in de ondersteuning sprake is van een gecombineerd traject met jeugdzorg worden ook de betreffende ketenpartners hierbij betrokken.

In het ontwikkelingsperspectief staat beschreven welke onderwijsdoelen de leerling zal kunnen halen. Een voorlopig ontwikkelingsperspectief wordt uiterlijk opgesteld binnen 6 weken na de start van het schooljaar of na vaststelling van extra ondersteuningsbehoefte tijdens het schooljaar, altijd in samenspraak met ouders.