Speciaal onderwijs (zware ondersteuning)

Doel is jongeren, die vanwege handicap of beperking een speciale setting met zware ondersteuning nodig hebben, de mogelijkheid bieden zich optimaal te ontwikkelen. Daarin wordt zowel rekening gehouden met de wenselijkheid van thuisnabijheid, als met de beschikbaarheid van een passend aanbod van specialistische expertise.

Het vso-aanbod in de Meierij is bij de start van passend onderwijs niet dekkend. Voor jongeren die een behandeling nodig hebben die binnen de regio niet beschikbaar is, zal uitgeweken worden naar een school buiten de regio. Dit zal voor bepaalde specialistische behandelingen naar verwachting in de toekomst ook zo blijven.

In het Ondersteuningsplan is een overzicht opgenomen van het aanbod binnen de vso-scholen in de Meierij naar doelgroepen, leerlijnen en uitstroomprofielen.