Klachtenreglement

Doel is, bij verschillen van inzicht tussen ouders en samenwerkingsverband, schoolbesturen en samenwerkingsverband, besturen onderling, en tussen samenwerkingsverband en gemeenten, tot overeenstemming te komen opdat verschillen van inzicht niet ten koste gaan van de doelstelling van het samenwerkingsverband: passend onderwijs bieden aan de leerlingen in de regio de Meierij

Voor klachten, bezwaren en geschillen tussen ouders en school/schoolbesturen wordt verwezen naar de procedures binnen de scholen. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie als bedoeld in art. 30 in de wet Medezeggenschap op scholen.

Het samenwerkingsverband heeft een klachtenregeling. Alleen die klachten worden in behandeling genomen, die betrekking hebben op taken uitgevoerd door personeel dat diensten uitvoert in opdracht van het samenwerkingsverband. Voor klachten over de uitvoering van taken van de scholen wordt verwezen naar de klachtenregelingen van scholen.

Download hier het klachtenreglement