Algemeen

Soms hebben jongeren problemen, waardoor het op school niet goed gaat. Ze zijn bijvoorbeeld erg druk in de klas of hebben nauwelijks vrienden of vriendinnen. Ook kunnen ze last hebben van problemen thuis of in hun omgeving. Angst, verdriet, machteloosheid of agressie komen dan tot uiting in hun gedrag op school.

De school onderzoekt wat de oorzaak is van de problemen en bespreekt met de ouders mogelijkheden en oplossingen. De zorgcoordinator van de school kan ook een beroep doen op het basisteam Jeugd. Soms echter heeft de school geen oplossing. In zo'n situatie neemt de zorgcoordinator van de school contact op met de Advies Commissie Toewijzing (ACT)

Doelstelling

De ACT fungeert als centraal loket waar scholen met hun ondersteuningsvragen terecht kunnen. De ACT geeft mede uitvoering aan de wettelijke verplichtingen van het samenwerkingsverband, zodat de activiteiten vastgelegd in het Ondersteuningsplan in samenhang met elkaar worden uitgevoerd en uitgedragen.

Taak

De Advies Commissie Toewijzing heeft de opdracht:

  • scholen te adviseren en ondersteuning te bieden bij vragen op pedagogisch-didactisch gebied,
  • tijdelijke arrangementen toe te wijzen die het aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden van de school overstijgen,
  • toelaatbaarheidsverklaringen af te geven voor het speciaal onderwijs,
  • indien nodig te bemiddelen tussen ouders en school of tussen scholen,
  • acties te ondernemen op gemelde thuiszitters,
  • feedback te geven op de ondersteuning in de school, op basis van de casussen waarvoor hulp is ingeroepen.

Werkwijze

De ACT richt zich op het versterken van scholen in het bieden van ondersteuning aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De werkwijze is laagdrempelig en vraaggericht en kenmerkt zich door maatwerk. De ACT werkt nauw samen met partners uit de jeugdzorg, met de bovenschoolse voorziening, met de diensten ambulante ondersteuning en met het primair onderwijs over de casussen waarover advies is gevraagd. De ACT onderhoudt structureel contact met leerplicht in de regio over de thuiszitters.

Aanmeldprocedure

De ACT kan door de V(S)O-scholen benaderd worden voor advies. Voordat een school een leerling aanmeldt bij de ACT, vraagt een school altijd toestemming aan ouder(s)/voogd. De school meldt aan via LDOS.

Samenstelling ACT

De ACT bestaat uit:

  • Ellen van den Broek, orthopedagoog.
  • Thea van de Meerakker, specialist vanuit de jeugdzorg
  • Jan Vermeltfoort, specialist vanuit voortgezet onderwijs
  • Cas Otten,specialist vanuit het voortgezet speciaal onderwijs

De ACT raadpleegt een externe deskundige met expertise vanuit het speciaal onderwijs bij aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring.