Praktijkonderwijs (PrO)

Het Praktijkonderwijs is voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen behalen. Het PrO leidt leerlingen naar een arbeidsplaats en/of vervolgopleiding. Leerlingen worden voorbereid op het krijgen en vasthouden van een arbeidsplaats. Dit gebeurt individueel of in kleine groepen. Er is veel aandacht voor praktische vakken, sociale vaardigheidstrainingen en stages. Het motto is: leren door doen.

Een leerling komt in aanmerking voor praktijkonderwijs wanneer hij/zij een IQ heeft tussen 55 en 80, leerachterstanden (minstens drie jaar op twee domeinen) en eventueel sociaal-emotionele problemen. De combinatie van leerachterstanden van meer dan drie jaar op de gebieden technisch lezen en spelling is niet voldoende. Er moet of op inzichtelijk rekenen of op begrijpend lezen een leerachterstand zijn van 3 jaar of meer.

De school waar de leerling is aangemeld doet vanaf 01 januari 2016 een aanvraag voor PrO bij het samenwerkingsverband. Zie ook de brochure Praktijkonderwijs.