Thuiszitters

Alle leerplichtige*) jongeren worden geacht naar school te gaan. Toch komt het om uiteenlopende redenen voor dat een leerling thuis komt te zitten bijv. door ziekte. Denk ook aan leerlingen die bijv. door pesterijen zo angstig zijn dat ze niet meer naar school durven. Er wordt door de scholen al het mogelijke gedaan om thuiszitten te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Bij de aanpak van thuiszitters ligt het accent op preventie: door vroegtijdig school- en ziekteverzuim te signaleren en hierop actie te ondernemen kunnen veel problemen, ook thuiszitten, voorkomen worden.

De problematiek rond een thuiszittende leerling vraagt meestal om een gezamenlijke aanpak. Vaak hebben vijf partijen een rol hierin, de 2 eerste partijen hebben de sleutelrol:
1. de jongere en de ouders
2. de school
3. de betrokken leerplichtambtenaar
4. de medewerkers van de gemeente en instellingen die jeugdhulp of andere ondersteuning bieden
5. het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij

Van alle betrokken partijen wordt gevraagd naast leerling en ouders te staan en met hen te kijken hoe de thuiszittende leerling weer naar school kan. Samenwerking met de ouders staat hierin centraal. Ook kan de Onderwijs(zorg)consulent een rol spelen op het moment dat betrokken partijen er niet meer uit komen.

Belangrijk is dat duidelijk is wie van de betrokken partijen welke rol op zich neemt als het gaat om het voorkomen en signaleren van (dreigende) schooluitvallers. Hierover zijn in onze regio afspraken gemaakt, bijv. in het overleg van het samenwerkingsverband met de afdelingen Leerplicht van de gemeenten en met de GGD waar het gaat om de uitvoering van het Ziekteverzuimprotocol voor alle scholen in de Meierij. Zie ook de bijlage.

Lees meer