Downloads

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Het samenwerkingsverband legt middels het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten.

Brochure Praktijkonderwijs

Aanmelding schooljaar 2019-2010
Deze folder bevat informatie voor ouder(s)/verzorger(s) met betrekking tot aanmelding voor Praktijkonderwijs.

Ondersteuningsplan 2014-2019

Versie: december 2016
Het ondersteuningsplan geeft uitvoering aan de wijzigingen in de wet voortgezet onderwijs, die ingaan op 01 augustus 2014. Het plan beschrijft de wijze waarop dit samenwerkingsverband passend onderwijs wil bieden aan alle jongeren, ongeacht een eventuele beperking of behoefte aan ondersteuning.

Het ondersteuningsprofiel

Versie: 2015
Alle reguliere scholen voor voortgezet onderwijs binnen de Meierij hebben als basis een zelfde ondersteuningsaanbod. Dit ondersteuningsaanbod is vastgelegd in het Ondersteuningsprofiel van de meierij. Het betekent dat de reguliere scholen tenminste de ondersteuning aanbieden zoals omschreven in het Meierij-profiel.

Brochure Passend Onderwijs voor leraren

Veel leraren hebben nog vragen en zorgen over passend onderwijs. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een brochure gemaakt waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt en hoe het wordt vormgegeven.