Organisatiestructuur

Het bestuur

Het samenwerkingsverband heeft een toeziend houdend bestuur waarin alle aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd zijn. Het bestuur ziet toe op de uitvoering van het ondersteuningsplan. Het toezicht is vastgelegd in een toezichtkader.

Het Scholenoverleg

Het Scholenoverleg bestaat uit leden van de directies van de aangesloten scholen. Het Scholenoverleg heeft het ondersteuningsplan mee opgesteld en heeft specifiek tot taak het ondersteuningsplan uit te voeren binnen de eigen schoolorganisatie alsmede genomen besluiten en gemaakte afspraken na te komen. Het Scholenoverleg fungeert ook als ontmoetingsplaats voor wederzijdse informatie- en gedachte-uitwisseling. De samenstelling, besluitvorming, taken en bevoegdheden zijn nader geregeld in een reglement.

OPR (Ondersteuningsplanraad)

Voor inspraak op het beleid van het samenwerkingsverband is een Ondersteunings-planraad (OPR) opgericht. De OPR heeft instemmingbevoegdheid op de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs. In de OPR zijn ouders/leerlingen en medewerkers door de MR's van de scholen gekozen. De OPR is verdeeld in 4 kiesgroepen: Praktijkonderwijs, Speciaal onderwijs, Vmbo en Havo/Vwo. In totaal heeft de OPR 16 zetels, verdeeld naar 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

Lees hier het uitgelichte verhaal over leerlingen in de OPR op de website van het Steunpunt medezeggenschap Passend Onderwijs.

De OPR vergadert in schooljaar 2017-2018 op de volgende data:

1. Woensdag 22 november 2017 | Agenda
2. Woensdag 31 januari 2018 | Agenda
3. Woensdag 04 april 2018 | Agenda
4. Woensdag 06 juni 2018 | Agenda

Vergadertijd: 18:00 tot 20:00 uur
Vergaderlocatie: Kantoor de Meierij, Hervensebaan 9, 's-Hertogenbosch

De agenda wordt 2 weken voor het overleg op deze plaats gepubliceerd.
Wanneer u als toehoorder bij de vergadering aanwezig wilt zijn kunt u dit melden via ons e-mailadres

De directeur

De directeur geeft leiding aan het samenwerkingsproces tussen scholen zoals beschreven in het ondersteuningsplan. De directeur geeft tevens leiding aan het personeel dat bovenschools diensten uitvoert voor het samenwerkingsverband, namelijk de leden van de Advies Commissie Toewijzing, de medewerkers van de Bovenschoolse voorziening en de medewerkers van het secretariaat. De directeur handelt binnen een vastgesteld managementstatuut