Partners

Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met partners in de regio waaronder:

Gemeenten

Onder de regio de Meierij vallen 8 gemeenten, namelijk 's-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel, Maasdriel en Zaltbommel. Het samenwerkingsverband voert overleg met deze gemeenten vanwege de aansluiting vanuit het gemeentelijke domein op de taken van het samenwerkingsverband. De thema's waarover afstemming wordt gezocht zijn: zorg voor jeugd, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt.

Het basisonderwijs

Het samenwerkingsverband overlegt met het samenwerkingsverband primair onderwijs in de regio de Meierij over leerlingen die de overstap maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast worden er gezamenlijk activiteiten uitgevoerd rondom de overstap van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Het Middelbaar beroepsonderwijs

Vanwege de aansluiting op vervolgonderwijs zijn de ROC's in de regio belangrijke partners.Er zijn afspraken over de overdracht van leerlinggegevens, binnen de wettelijke kaders die er zijn over informatie-uitwisseling.

Organisaties voor jeugdhulp

Jongeren verblijven op school, thuis en in de buurt. Problemen kunnen zich voordoen op andere terreinen dan alleen de school. Daarom werken scholen nauw samen met organisaties uit de jeugdhulp die kunnen helpen als het thuis niet goed gaat. Ouders worden altijd geïnformeerd en betrokken.

Alle scholen kunnen via de Basisteams Jeugd en Gezin (BJG) een beroep doen op partners in de jeugdzorg ten behoeve van preventie en ondersteuning. De verantwoordelijkheid van het BJG richt zich op problemen die samenhangen met de (psychische) gezondheid, het thuismilieu en/of buurt en vrije tijd. De samenwerking tussen school en het BJG kenmerkt zich door een integrale analyse en aanpak richting de jongere en het gezin; per casus wordt een casusverantwoordelijke aangewezen. Alle partijen gaan uit van de eigen kracht en het netwerk van het gezin en de betreffende jongere en benutten deze.

De uitvoering kan lokaal en per school verschillen. Diversiteit en professionele ruimte wordt nagestreefd. Binnen de regio wordt expertise uitgewisseld (tussen scholen en tussen basisteams jeugd) opdat men van elkaar kan leren.

Leerplicht

Leerplicht en onderwijs werken nauw samen, ieder vanuit een eigen taak en verantwoordelijkheid. Leerplicht vanuit de taak tot handhaving van de leerplichtwet en onderwijs vanuit de taak passend onderwijs te bieden.
In de Leerplichtwet worden de volgende primaire taken genoemd:

  • controle van het absoluut verzuim (art. 18-19)
  • afhandeling van gemeld relatief verzuim (art. 21)
  • verlenen van verlof (art. 14. derde lid)
  • afhandelen van beroep op vrijstelling leerplicht (art. 5 t/m 14)
  • goedkeuring van vervangende leerplicht (art. 3a, 3b en 15)
  • opmaken van proces-verbaal (art. 26, 27, 28)
  • melden bij de raad voor de kinderbescherming (art. 22)
  • melden bij de arbeidsinspectie/Ministerie van SZ&W (art. 23)
  • opstellen van het jaarverslag (art. 25)
  • opstellen en actualiseren van de leerplichtinstructie (art. 16, vierde lid)

Iedere VO-school heeft een vaste contactpersoon voor leerplicht in elk van de 8 gemeenten. Bij voorkeur werken de leerplichtambtenaren dicht bij de school en hebben zij goed zicht op de kwaliteit van de verzuimregistratie van de school.