Privacyreglement

Binnen Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Meierij gaan wij zorgvuldig om met de privacy van de bij ons aangemelde leerlingen. Dit is vastgelegd in het Privacyreglement samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs de Meierij.

In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor ons samenwerkingsverband de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. Het gaat hierbij om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens. Daarnaast gaat het ook om bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid* van leerlingen. De meeste gegevens ontvangen wij van de school die een leerling aanmeldt in het kader van een verzoek om extra ondersteuning. In gesprekken met ouders, leerling en eventuele andere betrokken ontvangen wij ook informatie betreffende de gezondheid van een leerling, welke wij vastleggen om te kunnen komen tot een onderbouwd advies betreffende extra ondersteuning of de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. Dit systeem is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot direct betrokken medewerkers van ons Samenwerkingsverband.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, zullen we vooraf bespreken met de leerling en/of diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers om welke gegevens het gaat en wat het doel is van de informatie uitwisseling. Slechts in enkele gevallen zullen we hiervan afwijken, namelijk wanneer we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken, bijvoorbeeld aan de leerplichtambtenaar.

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten betreffende het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de directeur van het Samenwerkingsverband.

* met gegevens over de gezondheid worden alle gegevens bedoeld die betrekking hebben tot de geestelijke of lichamelijke gezondheid. Ook gegevens over IQ en sociaal-emotioneel functioneren behoren hiertoe.

Download hier het overzicht van personen die toegang hebben tot de in de verwerking opgenomen persoonsgegevens en de toelichting op het privacyreglement.