Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs (01-08-2014) krijgen scholen een grotere verantwoordelijkheid door invoering van de zorgplicht. Vanaf dat moment neemt de school waar ouders zich aanmelden, de verantwoordelijkheid op zich om de leerling een passende onderwijsplek te bieden, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school. Het doel is dat iedere jongere binnen de regio de Meierij passend onderwijs geboden wordt. De keuzevrijheid van ouders wordt gerespecteerd, dat wil zeggen dat de school waar de leerling (schriftelijk) wordt aangemeld de leerling in behandeling neemt en het onderzoek uitvoert. Uitzondering vormen de noodzaak tot loting ('s-Hertogenbosch) en de ouders die weigeren de grondslag van de school te onderschrijven (in de Wet voortgezet onderwijs).

Scholen voor voortgezet onderwijs hanteren toelatingseisen die gerelateerd zijn aan het behalen van een diploma en/of een passende plaats op de arbeidsmarkt (Pro-scholen).
In het voortgezet onderwijs beoordeelt het bevoegd gezag eerst of een leerling voldoet aan de vooropleidingseisen (harde criteria), gesteld in het Inrichtingsbesluit WVO. Voldoet het kind daaraan niet (bijvoorbeeld, een vmbo-leerling meldt zich aan op een gymnasium), of er is geen plaats, dan is de zorgplicht niet van toepassing en verwijst de school de ouders naar een passende school binnen het samenwerkingsverband. Voldoet de leerling wel aan de vooropleidingseisen, dan komt de school de verplichting na om de leerling binnen 6 weken na schriftelijke aanmelding aan te nemen of een plek aan te bieden op een andere school waar de leerling geplaatst kan worden. Deze termijn kan uiterlijk met maximaal 4 weken worden verlengd.

Zie de wet VO.