Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan beschrijft de manier waarop het samenwerkingsverband haar opdracht uitvoert. Het plan is tot stand gekomen vanuit intensief overleg met de aangesloten scholen.
De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft haar instemming gegeven aan het ondersteuningsplan, evenals de 8 gemeenten die aansluitend op het onderwijs ondersteuning bieden om deze doelen te kunnen realiseren. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Het ondersteuningsplan is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

 • Algemeen, de uitgangspunten
 • Het ondersteuningsaanbod
 • Basis- en extra ondersteuning, niveau 1
 • Arrangementen bovenschools, niveau 2
 • Zware ondersteuning - speciaal onderwijs, niveau 3
 • Zorgplicht
 • Permanente Commissie Leerlingenzorg
 • Doorlopende leer- en ondersteuningslijnen
 • Ouders
 • Onderwijs aan anderstaligen
 • Kennisdeling en deskundigheidsbevordering
 • Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt
 • Kwaliteitszorg
 • Medezeggenschap
 • Klachten, mediation, bezwaren en geschillen
 • Organisatie en bestuur
 • Financieel beleid
 • Aansluiting van gemeenten op de taken van het onderwijs.